Sahara Restaurant

337 N Main St, Manville, NJ|
Sahara Restaurant Logo