Sahara Restaurant

337 N Main St, Manville, NJ|Mediterranean Fare
Sahara Restaurant Logo